Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 9, verso 31

Search results

Term: erasto • Found: 4
E, mandati nella Macedonia due de' suoi discepoli, Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora in Asia per alcun tempo.
Atti degli apostoli, Capitolo 19, Versetto 22
Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 19, Verso 22
vnnd sandte zween die yhm dieneten Timotheon vnnd Eraston ynn Macedonian, Er aber vertzoch die weyll ynn Asia.
Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 22
E, enviando à Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia.
Atos dos Apóstolos, Capítulo 19, Verso 22