Visualizza da Capitolo Versetto Capitolo Versetto
[...]   Dopo questi fatti, Paolo stabilì in ispirito d'andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e l'Acaia. «Quando sarò stato là, diceva, bisogna ch'io veda anche Roma».   [...]

Atti degli apostoli: capitolo 19, versetto 21

Search results

Term: fermo • Found: 18
Ond'è che David dice di lui: "Sempre ho avuto il Signore davanti agli occhi; ecco, Egli sta alla mia destra, affinché io stia fermo.
Atti degli apostoli, Capitolo 2, Versetto 25
poiché oggi ci s'interroga su d'un benefizio a un uomo infermo, per sapere in qual modo si sia guarito,
Atti degli apostoli, Capitolo 4, Versetto 9
E Pietro si fermò parecchi giorni in Joppe, in casa di un certo Simone, coiaio.
Atti degli apostoli, Capitolo 9, Versetto 43
Ora in Listri trovavasi un uomo infermo nei piedi, storpio sin dal seno materno, e che non aveva mai camminato.
Atti degli apostoli, Capitolo 14, Versetto 7
Così Paolo si fermò a Corinto un anno e sei mesi, insegnando a tutti la parola di Dio.
Atti degli apostoli, Capitolo 18, Versetto 11
dove si fermò tre mesi. Pensava d'imbarcarsi per la Siria quando udì che i Giudei gli avean tese delle insidie; allora decise di tornare per la Macedonia.
Atti degli apostoli, Capitolo 20, Versetto 3
puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido éste curado,
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 4, Verso 9
Hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 5, Verso 15
También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 5, Verso 16
Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 9, Verso 37
de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 19, Verso 12
Después de este suceso los otros enfermos de la isla acudieron y fueron curados.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 28, Verso 9
Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado,
Atos dos Apóstolos, Capítulo 4, Verso 9
De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles.
Atos dos Apóstolos, Capítulo 5, Verso 15
E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos
Atos dos Apóstolos, Capítulo 5, Verso 16
De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam.
Atos dos Apóstolos, Capítulo 19, Verso 12
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Atos dos Apóstolos, Capítulo 20, Verso 35
E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou.
Atos dos Apóstolos, Capítulo 28, Verso 8