View from Chapter Verse to Chapter Verse
[...]   After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth.   [...]

Acts of the Apostles: chapter 18, verse 1

Search results

Term: pentecost • Found: 7
- E come si fu al giorno della Pentecoste, eran tutti insieme nel medesimo luogo;
Atti degli apostoli, Capitolo 2, Versetto 1
poiché Paolo aveva stabilito di passar oltre Efeso, a evitare d'esser trattenuto in Asia: gli premeva, se fosse possibile, di trovarsi a Gerusalemme per il giorno della Pentecoste.
Atti degli apostoli, Capitolo 20, Versetto 16
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 2, Verso 1
Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso, para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa, porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 20, Verso 16
Now when the day of Pentecost had come, they were all with one accord in one place.
Acts of the Apostles, Chapter 2, Verse 1
E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar
Atos dos Apóstolos, Capítulo 2, Verso 1
Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes.
Atos dos Apóstolos, Capítulo 20, Verso 16