Siehe aus Kapitel Vers zu Kapitel Vers
[...]   Joseph aber sandte aus vnd lies holen seynen vater Jacob vnd seyne gantze freundschafft, funff vnd siebentzig seelen,   [...]

Apostelgeschichte: kapitel 7, vers 14

Search results

Term: vnterhewbtleutten • Found: 1
Paulus aber rieff zu sich eynen von den vnterhewbtleutten, vnd sprach, disen Jungling fure hyn zu dem vberhewbtman, denn er hatt yhm etwas zu sagen,
Apostelgeschichte, Kapitel 23, Vers 17