Apostelgeschichte

Siehe aus Kapitel Vers zu Kapitel Vers
[...]   Vnd alle der menner war bey zwelffen.   [...]

Apostelgeschichte: kapitel 19, vers 7

Kapitel 7, vers 8

8 vnnd gab yhm den bundt der beschneydung, vnd er gepar Jsaac vnnd beschneyd yhn am achten tage, vnnd Jsaac den Jacob, vnnd Jacob die zwelffe Ertzueter.

| achten | beschneyd | beschneydung | bundt | ertzueter | gepar | jacob | jsaac | tage | vnnd | zwelffe |