Apostelgeschichte

Siehe aus Kapitel Vers zu Kapitel Vers
[...]   vnd er war bey yhn, vnd ging aus vnd eyn zu Jerusalem, vnd handellt freydig an dem namen des herrn Jhesu,   [...]

Apostelgeschichte: kapitel 9, vers 28

Kapitel 3, vers 8

8 sprang auff, stund vnnd wandelte, vnnd gieng mit yhn ynn den tempel, wandelt vnnd sprang vnd lobet Gott.

| auff | gieng | gott | lobet | sprang | stund | tempel | vnnd | wandelt | wandelte |